شرایط عضویت

شرایط عضویت در فروشگاه


تمامی اشخاص حقیقی  و حقوقی دارای شرایط سن خریدار منطبق بر قوانین جمهوری اسلامی ایران میتوانند با درج اطلاعات واقعی خواسته شده توسط وبسایت عضو فروشگاه شده و خرید نمایند.